Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
uchwały Rady Miejskiej LX/469/23 29.06.2023 Obowiązujący Uchwała Nr LX/469/23 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie za rok 2022 Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej LX/468/23 29.06.2023 Obowiązujący Uchwała Nr LX/468/23 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kowalewo Pomorskie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2022 Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej LX/467/23 29.06.2023 Obowiązujący Uchwała Nr LX/467/23 w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Kowalewo Pomorskie Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej LX/466/23 29.06.2023 Obowiązujący Uchwała Nr LX/466/23 w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Kowalewie Pom. Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej LX/465/23 29.06.2023 Obowiązujący Uchwała Nr LX/465/23 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu pomieszczeń gospodarczych Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej LX/464/23 29.06.2023 Obowiązujący Uchwała Nr LX/464/23 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kowalewo Pomorskie Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej LX/463/23 29.06.2023 Obowiązujący Uchwała Nr LX/463/23 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej LX/462/23 29.06.2023 Obowiązujący Uchwała Nr LX/462/23 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej LX/461/23 29.06.2023 Obowiązujący Uchwała Nr LX/461/23 w sprawie zmiany uchwały nr XI/93/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej LX/460/23 29.06.2023 Obowiązujący Uchwała Nr LX/460/23 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej LX/459/23 29.06.2023 Obowiązujący Uchwała Nr LX/459/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2023-2045 Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej LIX/458/23 25.05.2023 Obowiązujący Uchwała nr LIX/458/23 w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu kwoty do zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie do szkół i placówek oświatowych Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej LIX/457/23 25.05.2023 Obowiązujący Uchwała nr LIX/457/23 w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 19 kwietnia 2023 roku Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej LIX/456/23 25.05.2023 Obowiązujący Uchwała nr LIX/456/23 w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 6 kwietnia 2023 roku Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej LIX/455/23 25.05.2023 Obowiązujący Uchwała nr LIX/455/23 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 30 marca 2023 roku na działalność Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej LIX/454/23 25.05.2023 Obowiązujący Uchwała nr LIX/454/23 w sprawie przyjęcia regulaminu nadawania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej LIX/453/23 25.05.2023 Obowiązujący Uchwała nr LIX/453/23 w sprawie określenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej LIX/452/23 25.05.2023 Obowiązujący Uchwała Nr LIX/452/23 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kowalewo pomorskie i jej jednostkom organizacyjnym i określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej LIX/451/23 25.05.2023 Obowiązujący Uchwała nr LIX/451/23 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej LIX/450/23 25.05.2023 Obowiązujący Uchwała Nr LIX/450/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2023-2045 Szczegóły
« 1 2 3 39 40 »